Новини

Покана за участие в информационна среща на 07.12.2019г. в гр. Аксаково

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" планира да проведе информационна среща за представяне на резултатите от проведена среща-посещение с потенциален партньор от Испания за осъществяване на проект „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“, във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 50-54/09.09.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Срещата ще се проведе 07.12.2019г. от 10.00 часа в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.
 
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационната среща.