Новини

Покана за участие в информационна среща на 22.02.2020г. в гр. Девня

Във връзка с изпълнение на Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира еднодневна информационна среща за приключване на проект: “Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони” с рег. № BG06RDNP001-19.085-0014. Срещата ще се проведе на 22.02.2020г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Девня в гр. Девня, бул. „Съединение“ №78.

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационната среща.