Новини

Покана за участие в обучения на 14 и 15.12.2019 в гр. Аксаково

Във връзка с изпълнение на Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира две еднодневни обучения в град Аксаково, както следва:
  • 14 декември 2019г. от 10.00ч., в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 - тема на обучението: „Местната общност като фактор за икономическо развитие“. 
  • 15 декември 2019г. от 10.00ч. в Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 – тема на обучението: „Видове туризъм. Туризмът като фактор за местно развитие“. 
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на еднодневните обучения.