Новини

Покана за участие в обучения на 15 и 16.02.2020 в гр. Девня

Във връзка с изпълнение на Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира две еднодневни обучения в град Девня, както следва:
  • 15 февруари 2020г. от 10.00ч., в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78  - тема на обучението: „Селски туризъм. Видове селски туризъм и приносът му в местното развитие“. 
  • 16 февруари 2020г. от 10.00ч., в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 – тема на обучението: “Креативен туризъм и местна идентичност“. 
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на еднодневните обучения.