Новини

Покана до предствителите на Колективния върховен орган на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" за участие в работна среща на 08.12.2019г. в гр. Аксаково

Във връзка с изпълнение на Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира работна среща с потенциален партньор от България за осъществяване на проект „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“. Срещата ще се проведе на 08.12.2019г. в Заседателна зала на Община Аксаково в гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ №58б.

 СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани представителите на Колективния върховен орган на сдружението да  вземат участие в работната среща.