Новини

Публично обсъжднане по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково".
 
Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 25.03.2020г. на електронен адрес: mig_da@abv.bg.
 
Проект на документи:
1. Обява

2. Условия за кандидатстване

2.1 Документи към Условията за кандидатстване

3. Условия за изпълнение

3.1 Документи към Условията за кандидатстване