Новини

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня – Аксаково'', Управителният съвет свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в сряда, 07.04.2021 г. от 13:00 часа в сградата на „Център за подкрепа на личностно развитие“, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния,
ДНЕВЕН РЕД:
  1. Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
  2. Разглеждане на проект за изменения и допълнения в Устава.
 
Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев“ №58 Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Регистрацията на участниците започва на 07 април 2021 г. от 12:00 в Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).