Новини

Промяна на датата за стартиране на Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Съгласно Решение от Протокол 11/08.12.2021г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ отлага стартирането на  процедурата за прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ  „Девня – Аксаково, с тридесет календарни дни.
Приемът на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ няма да стартира в предвидения срок – 13.12.2021г., а тридесет дни по-късно.