Новини

Покана за участие в информационни срещи тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, които ще се проведат на 09 и 10 ноември 2021г.

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира информационни срещи в с. Климентово и с. Кичево, община Аксаково на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Информационните срещи ще се проведат както следва:
  • 09.11.2021г. от 10,00 часа в Център за изложения „Произведено на нашата територия“, с. Климентово, община Аксаково;
  • 10.11.2021г. от 10,00 часа в сградата на НЧ „Христо Ботев – 1927“, с. Кичево, община Аксаково.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационните срещи. Мероприятията ще бъдат проведени при спазване на мерките, съгласно Заповед №РД-01-856/19.10.2021г.