Новини

Проведени са информационни срещи на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ на територията на община Аксаково

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе пет информационни срещи на територията на община Аксаково на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Мероприятията бяха организирани, както следва: на 3 и 4 ноември 2021 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, на 9 ноември 2021 г.  в Център за изложения „Произведено на нашата територия“, с. Климентово, община Аксаково, а на 10 ноември 2021 г. в сградата на НЧ „Христо Ботев – 1927“, с. Кичево, община Аксаково.                    Срещите бяха организирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г.
Участниците в срещите бяха запознати с изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в т.ч. одобрените проектни предложения от МИГ „Девня – Аксаково“, сключените договори за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие“,  УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., ОП „Развитие на човешките ресурси“. Отправени бяха и запитвания от страна на участниците за предстоящите приеми по мерки от СВОМР.
Мероприятията бяха проведени при спазване на мерките, съгласно Заповед №РД-01-856/19.10.2021г.
Всички желаещи да получат информация, относно изпълнението на Стратегията за ВОМР или друга информация, свързана с дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, могат да направят това на електронната страница на сдружението https://migda.org/  или да отправят съответното питане чрез телефонните номера и електронната поща, посочени в меню „Контакти“ на нашата електронна страница.