Новини

Покана за участие в информационни срещи тема: "Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““.
Информационните срещи ще се проведат както следва:
  • 07.12.2021 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девня, бул. Съединение №78;
  • 08.12.2021 г. от 10,00 часа в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационните срещи. Мероприятията ще бъдат проведени при спазване на мерките, съгласно Заповед №РД-01-973/26.11.2021г.