Новини

Проведени са информационни срещи на тема:„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““. Информационните срещи бяха организирани, както следва: на 7 декември 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девня и на 8 декември 2021 г.  в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково. Мероприятията са реализирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г.
Срещите са проведени във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. МИГ „Девня – Аксаково“ планира да стартира приема по мярката през януари 2022г., към момента се извършват съгласувателни процедури на проектната документация. На срещата бяха представени всички параметри, разписани в Условията за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включващи условия за допустимост на кандидатите, допустими дейности по мярката и допустими разходи за реализацията на проектните предложения.
Мероприятията бяха проведени при спазване на мерките, съгласно Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването.
Желаещите да получат информация по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР или друга информация, свързана с дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, могат да направят това на електронната страница на сдружението https://migda.org/ или да отправят съответното запитане чрез телефонните номера и електронната поща, посочени в меню „Контакти“ на нашата електронна страница.