Новини

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня – Аксаково'', Управителният съвет свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в сряда, 26.05.2021 г. от 13:00 часа в сградата на „Център за подкрепа на личностно развитие“, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния,
ДНЕВЕН РЕД:
  1. Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня Аксаково“.
  2. Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава.
 
Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев“ №58 Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Регистрацията на участниците започва на 26 май 2021 г. от 12:00 в Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).