Новини

Обществено обсъждане за изменения на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня- Аксаково"

ОБЯВА
за провеждане на обществено обсъждане
 
Във връзка одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. е предоставена възможност на местните инициативни групи да получат допълнително финансиране. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. и ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи.
Изменението предвижда предоставянето на допълнителен финансов ресурс от 799000,00 лева за мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 114000,00 лева за мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". Увеличението на бюджета следва да е разпределено по съществуващите мерки в одобрената Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
На основание чл. 18, ал.1 от Споразумение № РД 50-185/29.11.2016 г., във връзка с чл. 36, ал.1 от ПМС 161/2016 г., във връзка с чл. 39 от Наредба 22/2015 г. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ следва да инициира изменение на одобрената стратегия с цел разпределяне на средствата по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ кани всички заинтересовани лица на територията на сдружението да представят своите идеи и предложения за нуждите от финансиране на дейности на територията на МИГ – а, както и за конкретни предложения за разпределение на средствата. Вашите идеи и предложения ще спомогнат за най-целесъобразно разпределение на допълнителните средства по мерки от СВОМР, финансирани със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С одобрената Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и заложените в нея мерки можете да се запознаете на нашата електронна страница – www.migda.org.
Очакваме Вашите предложения до 24.05.2021г. на електронния адрес: mig_da@abv.bg  или на адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
 
Приложение:

1. Обосновка на предложените изменения