Новини

Държавен фонд „Земеделие“ публикува „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. ДФ „Земеделие“ разработи „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014 – 2020. Ръководството е предназначено за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за цел да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация.
В ръководството са включени процедурите и правилата, които бенефициентите следва да прилагат при изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел постигане на ефективност при реализиране на проектите, а именно:
  • Основни стъпки за изпълнение на договорите;
  • Изменения в договорите;
  •  Спазване на условията на договора;
  • Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;
  • Комуникация със съответните институции;
  • Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с  изпълнители;
  • Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
  • Установяване на нередности.
„Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Ръководството е публикувано на електронната страница на ДФ „Земеделие“ https://www.dfz.bg и на страницата на Единен информационен портал на европейските и структурни и инвестиционни фондове  https://www.eufunds.bg .