Новини

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие в работна среща на тема: „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“.

На 18-19 август 2021г. в к.к „Боровец“ се проведе работна среща на тема:   Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“.
 В срещата участие взеха Георги Събев - Заместник-министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.; Стефан Спасов - Началник на отдел „ВОМР“, МЗХГ; Боряна Алексова - Заместник-изпълнителен директор на ДФЗ; Красимира Капланова - Директор на дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ /ОППМРСР/, ДФЗ; Калоян Костадинов, Началник отдел "Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие" /ПСВОМР/, ДФЗ.
На срещата бяха дискутирани въпроси, относно изпълнение на споразуменията за СВОМР на МИГ . Георги Събев – Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. посочи, че след встъпването в длъжност един от основните му приоритети е ускоряване на  процеса по договаряне на подмерките на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и по-конкретно – последващата оценка и сключване на административни договори по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. Той запозна присъстващите в работната среща с постигнатия напредък, като отбеляза, че от страна на ДФЗ се забелязва ускоряване с 40% на процеса на одобрение на процедурите на МИГ по подмярка 19.2 и ускоряване с 47% на скоростта на обработка до етап договор“.  Георги Събев допълни, че българските местни групи работят на много високо ниво при прилагането на подхода и подчерта важността му не само за страната ни, но и за целия Европейски съюз.
Друг важен приоритет обсъден на работната среща е подготовката на подхода Водено от общностите местно развитие за следващия програмен период.  Над 600 млн. лева е очаквания бюджет за Местните инициативни групи в селските райони през следващия програмен период. Георги Събев уточни, че през следващия програмен период подхода ВОМР ще се прилага с многофондово финансиране. Предвидените средствата за финансиране на подхода ВОМР през следващия програмен период са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“. Заместник – министър Събев бе категоричен, че въз основа на натрупания опит в изпълнението на подхода и при отчитане и избягване на допуснатите грешки ще се гарантира оптимизиране и облекчаване на механизма на прилагане в полза както на местните общности и местните инициативни групи, така и на администрацията.