Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.747 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 ДНЕС 14.08.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.747  МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ – МЯРКА 4.2 "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"
 
 ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.747 МИГ „Девня – Аксаково“ -  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. са:
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица), на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъществява дейностите по проект на същата територия
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 •  плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 •  гроздова мъст, вино и оцет.
Дейностите по проекта, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане. 
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:
4.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
4.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
4.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
4.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
4.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
4.7. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;.
4.8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
4.9. Разходи, свързани с проекта:
а) Разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти. Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект;
б) Разходи свързани с консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи- ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които не могат да надхвърлят 5 на сто от размера на допустимите разходи.
4.10. Разходите посочени в т. 4.9а и т.4.9б не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 9 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата процедурата e с пет крайни срока за кандидатстване:
Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 14.08.2023г.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 17.09.2023г.
Втори начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 28.11.2023г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 03.01.2024г.
Трети начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 18.03.2024г.
Трети краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 21.04.2024г.
Четвърти начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 04.07.2024г.
Четвърти краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 07.08.2024г.
Пети начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 21.10.2024г.
Пети краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 24.11.2024г.
Предвидените втори, трети, четвърти и пети прием ще бъдат обявени само при наличие на остатъчен финансов ресурс от проведен предходен прием на проектни предложения.
6БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)
Национално съфинансиране
(сума/процент)
 (100%) 202 611,66 лева (90%) 182 350,49 лева (10%) 20 261,17 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.747 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 202 611,66 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект по настоящата процедура е левовата равностойност на 15 000 евро[1] (29 337,00 лева) .
Максималната стойност на общите допустими разходи по настоящата процедура е левовата равностойност на 200 000 евро[2] (391 160,00 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ предоставена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за един проект е 7 500 евро[3]  (14 668,50 лева) - 50% от минималния размер на общите допустими разходи.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ предоставена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за един проект е 100 000 евро[4] (195 580,00 лева) - 50% от максималния размер на общите допустими разходи.
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
          Критерии Брой
точки
 
 1. Проекти с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост.
5  
II. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса. 5  
III. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти. 5  
IV. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост. 10  
 1. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост на територията на селските райони:
35  
 1. до 3 работни места включително;
10  
 1. от над 3 до 5 работни места включително;
20  
 1. над 5 работни места;
35  
 1. Проекти с включени инвестиции, насочени към чувствителните сектори:
30  
 1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“;
30  
 1. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“;
30  
 1. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“.
30  
Максимален брой точки 90  

 
9. ​ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://www.migda.org и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от Европейските и структурни  и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.
10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 
[1] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[2] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[3] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[4] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.