Новини

Семинар „Възможностите за популяризиране на местните вина от териториите на партньорите по проекта“.

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-8/14.03.2022 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнение на проект: „Открий го! Местното вино“, Ви уведомяваме, че МИГ „Девня – Аксаково“ планира да проведе семинар на тема: „Възможностите за популяризиране на местните вина от териториите на партньорите по проекта“.
Семинарът ще се проведе на 16 август 2023г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девня,  бул. Съединение №78.