Новини

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ проведе изложение „Произведено на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ – територия на традиции, културно и природно наследство“...

  • Публикувано

В изпълнение на Споразумение №РД50-185/29.11.2016 г. на 4 и 5 септември в град Аксаково се проведе двудневното изложение „Произведено на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ – територия на традиции, културно и природно ...

Подробно

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие в работна среща на тема: „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“....

  • Публикувано

На 18-19 август 2021г. в к.к „Боровец“ се проведе работна среща на тема:   Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“.  В срещата участие взеха Георги Събев - Заместн...

Подробно

Държавен фонд „Земеделие“ публикува „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. ДФ „Земеделие“ разработи „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014 – 2020. Ръководството е предназначено за бенефициенти, изпъл...

Подробно

Обществено обсъждане за изменения на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня- Аксаково"

  • Публикувано

ОБЯВА за провеждане на обществено обсъждане   Във връзка одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. е предоставена възможност на местните инициативни групи да получат допълнително финансиране. Средс...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня – Аксаково'', Управителният съвет свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в сряда, 26.05.2021 г. от 13:00 часа в сградата на „Цент...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня – Аксаково'', Управителният съвет свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в сряда, 07.04.2021 г. от 13:00 часа в сградата на „Център за...

Подробно

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 25.01.2021 година 13.00 часа в сградата на Ц...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"

  • Публикувано

ДНЕС 11.11.2020 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са информационни срещи за представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от СВОМР на МИГ Девня - Аксаково"

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 Януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местн...

Подробно