Новини

Покана за участие в конференция

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са еднодневни срещи в гр. Аксаково и гр. Девня

  • Публикувано

На 24 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 25 октомври 2017г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха проведе...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено е обучение за екипа и КВО в гр. Аксаково

  • Публикувано

На 19 и на 20 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  бe проведенo двудневно обучение на екипа и членовете на колективния вър...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ LEADER

  • Публикувано

Четвъртата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие (ВОМР), се проведе в периода 10-13 октомври в гр. Правец, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) със съдействието на Асоциация &bd...

Подробно

Покана за участие в публични събития

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селски...

Подробно

Покана за участие в обучение

  • Публикувано

Уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет и Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Девня – Аксаково“, Каним Ви на 19 и 20 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксако...

Подробно

Обява за провеждане на конкурс за независими външни експерти-оценители

  • Публикувано

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Д...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведе се редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На 27.01.2017г. 0т 13.00 часа Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ проведе редовно годишно заседание.  Общото събрание разгледа и прие на годишен доклад за изпълнението на СВОМР през 2016г. и прие бюджета на сдружениет...

Подробно

Покана за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе във петък на 27 януари 2017г. от 13:00 часа в сградата...

Подробно

МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Аксаково за  прилагане на подмярка 19.2 „Прила...

Подробно