Новини

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок 03.06.2019г. за прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“....

  • Публикувано

В рамките на първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“ са постъпили две проектни предложения. Комисията приключи своята работа на в определения срок - 15.07...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост"

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост Процедурата е във връзка с изпъл...

Подробно

Покана за участие в еднодневна среща/мероприятие на 19.07.2019г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Работно посещение в област Пулия, Италия

  • Публикувано

Екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ и членове на колективния върховен орган на сдружението, осъществиха обмен на опит и добри практики с две местни инициативни групи от област Пулия, Италия. Бяха посетени териториите на GAL Fior D&rsqu...

Подробно

Проект на документи по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от СВОМР на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" са публикувани за обществено обсъждане и в ИСУН 2020...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка със създаване на нова възможност в ИСУН 2020 за публикуване на проект на документи по процедури за подбор на проектни пре...

Подробно

Публично обсъждане мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 3.2.1 "Въвеждане на междусекторни услуги в общността" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Три местни инициативни групи от Полша посетиха МИГ „Девня – Аксаково”

  • Публикувано

Tри полски Местни инициативни групи – Асоциация Między Wisłą a Kampinosem, Асоциация на Местна инициативна група Krajna Złotowska и Асоциация на Местна инициативна група Beskid Gorlicki, осъществиха работно посещение на територията на МИГ ...

Подробно

Обява по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково” - „Подкрепа на предприемачеството“

  • Публикувано

ДНЕС 03.05.2019 ГОДИНА  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТ...

Подробно