Новини

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти по процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“...

  • Публикувано

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Н...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“

  • Публикувано

 „МИГ „Девня - Аксаково“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково посредством процедура на подб...

Подробно

Публично обсъжднане по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Обява по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията...

  • Публикувано

ДНЕС 05.03.2020 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБ...

Подробно

Покана за участие в информационна среща на 22.02.2020г. в гр. Девня

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудн...

Подробно

Покана за участие в обучения на 15 и 16.02.2020 в гр. Девня

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудн...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" - втори прием...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 28.01.2020 година 12.00 часа в сградата на Център за подкреп...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1....

Подробно