Новини

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня &ndas...

Подробно

Приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

  • Публикувано

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня &ndas...

Подробно

Покана за годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 28.01.2019 година 13.00 часа в сграда...

Подробно

В момента тече вторият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4

  • Публикувано

В момента тече вторият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.   На 27 декември 2018 година постъпи искане за оттегляне на проектно предложения по&nbs...

Подробно

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

  • Публикувано

На 18 декември 2018г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в  гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 20 декември 2018г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха п...

Подробно

Покана за участие в конференции

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6

  • Публикувано

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“. На 09 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Пр...

Подробно

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4

  • Публикувано

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.   На 02 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предл...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са обучения за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

  • Публикувано

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.   На 23 ноември 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Състояние на нестопанския сектор от територията...

Подробно

Покана за участие в обучения за местни лидери на 23 и 27 ноември 2018 г. в гр. Аксаково.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно