Новини

Покана за участие в публични събития

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селски...

Подробно

Покана за участие в обучение

  • Публикувано

Уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет и Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Девня – Аксаково“, Каним Ви на 19 и 20 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксако...

Подробно

Обява за провеждане на конкурс за независими външни експерти-оценители

  • Публикувано

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Д...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведе се редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На 27.01.2017г. 0т 13.00 часа Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ проведе редовно годишно заседание.  Общото събрание разгледа и прие на годишен доклад за изпълнението на СВОМР през 2016г. и прие бюджета на сдружениет...

Подробно

Покана за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе във петък на 27 януари 2017г. от 13:00 часа в сградата...

Подробно

МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Аксаково за  прилагане на подмярка 19.2 „Прила...

Подробно

Общото събрание одобри проекта на Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково проведе на 20.05.2016г. заседание на своя Колективен върховен орган – Общото събрание. Членовете на Общото събрание разгледаха и одобриха окончателния проект на Стратегията за ВОМР за новия програмен период 2014 &ndas...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и в гр. Девня

  • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково приключи дейностите в изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“...

Подробно

Покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе в петък на 20 май 2016г. от 13:00 часа в сградата на Детски...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено бе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ проведе три обществени обсъждания във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР з...

Подробно