Новини

[tag:rfld:13][150]

Работно посещение в област Пулия, Италия

  • Публикувано

Екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ и членове на колективния върховен орган на сдружението, осъществиха обмен на опит и добри практики с две местни инициативни групи от област Пулия, Италия. Бяха посетени териториите на GAL Fior D&rsqu...

Подробно

Проект на документи по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от СВОМР на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" са публикувани за обществено обсъждане и в ИСУН 2020...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка със създаване на нова възможност в ИСУН 2020 за публикуване на проект на документи по процедури за подбор на проектни пре...

Подробно

Публично обсъждане мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 3.2.1 "Въвеждане на междусекторни услуги в общността" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Три местни инициативни групи от Полша посетиха МИГ „Девня – Аксаково”

  • Публикувано

Tри полски Местни инициативни групи – Асоциация Między Wisłą a Kampinosem, Асоциация на Местна инициативна група Krajna Złotowska и Асоциация на Местна инициативна група Beskid Gorlicki, осъществиха работно посещение на територията на МИГ ...

Подробно

Обява по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково” - „Подкрепа на предприемачеството“

  • Публикувано

ДНЕС 03.05.2019 ГОДИНА  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в обучения, свързани с прилагането на подхода ВОМР

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в организираните от Управляващият орган на ВОМР обучения за заетите в прилагането на подхода ВОМР. Обученията се проведоха в периода 23 – 24 април 2019 г. в гр. Балчик. Обучени...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1....

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Информационна среща организирана от Управляващият орган на ВОМР

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Информационна среща организирана от Управляващият орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите. Информационното събитие се проведе в периода 28 – 29 март 2019 г. в ...

Подробно