Новини

Покана за участие в обучения за местни лидери на 6 и 7 август 2018г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ "Девня - Аксаково" - "Инвестиции в създаването, подобрявнето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"...

  • Публикувано

ДНЕС 20.07.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ "Девня - Аксаково" - "Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради"...

  • Публикувано

ДНЕС 20.07.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня - Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП"

  • Публикувано

ДНЕС 30.05.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА П...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня -Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“...

  • Публикувано

ДНЕС 30.05.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА П...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 13.06.2018г. от 13:00 часа в сградата на Център за...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради““ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

uploads/prper 2014-2020/Publ_obs_3.1.1/Obqva 3.1.1.pdfНа основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ &bdquo...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Проведе се извънредно заседание на Общото събрание на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково"

  • Публикувано

На 24.04.2018 г. от 13.00 часа, в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  се проведе извънредно заседание на Общото събрание на СНЦ "МИГ Девня – Акса...

Подробно