Новини

Обява за провеждане на конкурс за независими външни експерти-оценители

  • Публикувано

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Д...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведе се редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На 27.01.2017г. 0т 13.00 часа Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ проведе редовно годишно заседание.  Общото събрание разгледа и прие на годишен доклад за изпълнението на СВОМР през 2016г. и прие бюджета на сдружениет...

Подробно

Покана за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе във петък на 27 януари 2017г. от 13:00 часа в сградата...

Подробно

МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Аксаково за  прилагане на подмярка 19.2 „Прила...

Подробно

Общото събрание одобри проекта на Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково проведе на 20.05.2016г. заседание на своя Колективен върховен орган – Общото събрание. Членовете на Общото събрание разгледаха и одобриха окончателния проект на Стратегията за ВОМР за новия програмен период 2014 &ndas...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и в гр. Девня

  • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково приключи дейностите в изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“...

Подробно

Покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе в петък на 20 май 2016г. от 13:00 часа в сградата на Детски...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено бе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ проведе три обществени обсъждания във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР з...

Подробно

График за провеждане на информационни събития през месец април 2016г.

  • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ обявява на местната общност график за провеждане на информационни събития през месец април 2016г. във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са четири еднодневни семинара за представителите на местната общност от територията на МИГ Девня – Аксаково

  • Публикувано

На 24, 25, 28 и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведоха еднодневни информационни семинари с различна тематика. Участниците в семинарите получиха полезна информация и знания по теми свързани с възможностите за финансиране...

Подробно