Първа покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.
 • Процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за растеж на МСП“ с два крайни срока за кандатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.

Втора покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 23.08.2018г.;       втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.
 • Процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ с  два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 23.08.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.

Трета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 09.12.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 14.01.2019г.

Четвърта покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 02.12.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 31.12.2018г.
 • Процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 02.12.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 31.12.2018г.

Пета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково” - „Подкрепа на предприемачеството“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 03.06.2019г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 12.08.2019г.

Шеста покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост", с краен срок за кандидатстване: до 17.30 часа на 19.08.2019г.

Седма покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 26.08.2019г.
Осма покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с два крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектните предложения: 20.08.2019г. първи краен срок за подаване на проекните предложения 24.09.2019г., 17.00 часа. Втори начален срок за подаване на проектните предложения: 24.09.2019г.,17.01 часа. Втори краен срок за подаване на проекните предложения 10.12.2019г., 17.00 часа

Девета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, с краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 06.11.2019г.
Десета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 07.04.2020г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 31.05.2020г.
Единадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 20.04.2020г.
Дванадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, с краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 29.11.2020г.

Тринадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството", с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.12.2020г.
Четиринадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 20.03.2022г.
Петнадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с два крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектните предложения: 09.00 часа на 07.07.2022г. първи краен срок за подаване на проекните предложения 28.08.2022г., 17.00 часа. Втори начален срок за подаване на проектните предложения: 17.10.2022г.,9,00 часа. Втори краен срок за подаване на проекните предложения 02.01.2023г., 17.00 часа
Шестнадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.309 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с два крайни срока за кандидатстване: Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения 9.00 часа на 15.08.2022г. Крайната дата за кандидатстване е 17.00 часа на 18.09.2022г.  Вторият начален срок е 9.00 часа на 14.11.2022г. Краен срок за кандидатстване 17.00 часа на 18.12.2022г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Седемнадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.403 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с два крайни срока за кандидатстване: Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения 9.00 часа на 15.08.2022г. Крайната дата за кандидатстване е 17.00 часа на 18.09.2022г.  Вторият начален срок е 9.00 часа на 14.11.2022г. Краен срок за кандидатстване 17.00 часа на 18.12.2022г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Осемнадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.673 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с два крайни срока за кандидатстване: Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения 9.00 часа на 03.10.2022г. Крайната дата за кандидатстване е 17.00 часа на 06.10.2022г.  Вторият начален срок е 9.00 часа на 09.01.2023г. Краен срок за кандидатстване 17.00 часа на 13.02.2023г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Деветнадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.746 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с два крайни срока за кандидатстване: Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения 9.00 часа на 15.05.2023г. Крайната дата за кандидатстване е 17.00 часа на 20.06.2023г.  Вторият начален срок е 9.00 часа на 14.08.2023г. Краен срок за кандидатстване 17.00 часа на 17.09.2023г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Двадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.755 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с два крайни срока за кандидатстване: Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения от 09.00 часа на 12.06.2023г. Крайната дата за кандидатстване е до 17:00 часа на 16.07.2023г. Вторият начален срок е от 09.00 часа на 11.09.2023г.. Краен срок за кандидатстване до 17:00 часа на 15.10.2023г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.

Двадесет и първа покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.753 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с три крайни срока за кандидатстване: Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения от 09.00 часа на 17.07.2023г. Крайната дата за кандидатстване е до 17:00 часа на 20.08.2023г. Вторият начален срок е от 09.00 часа на 01.11.2023г. Краен срок за кандидатстване до 17:00 часа на 03.12.2023г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Трети начален срок е от 09.00 часа на 19.02.2024г. Краен срок за кандидатстване до 17:00 часа на 24.03.2024г. Трети прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения втори краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Двадесет и втора покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.747 МИГ „Девня – Аксаково“ -  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“с пет крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 14.08.2023г. Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 17.09.2023г. Втори начален и краен срок за прием на проектни предложения, както и всеки следващ предвиден срок ще бъде въведен в системата след изтичане на предходният краен срок и при наличие на остатъчен финансов ресурс. Втори начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 28.11.2023г. Втори краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.01.2024г.Трети начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 18.03.2024г. Трети краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 21.04.2024г. Четвърти начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 04.07.2024г. Четвърти краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 07.08.2024г. Пети начален срок за прием на проектни предложения от 21.10.2024г. Пети краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 24.11.2024г.
Двадесет и трета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.800 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“с три крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 18.12.2023г. Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 28.01.2024г. Втори начален и краен срок за прием на проектни предложения, както и всеки следващ предвиден срок ще бъде въведен в системата след изтичане на предходният краен срок и при наличие на остатъчен финансов ресурс. Втори начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 08.04.2024г. Втори краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 12.05.2024г. Трети начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 22.07.2024г. Трети краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 25.08.2024г.
Двадесет и четвърта покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.801 ММИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с три крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 18.12.2023г. Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 28.01.2024г. Втори начален и краен срок за прием на проектни предложения, както и всеки следващ предвиден срок ще бъде въведен в системата след изтичане на предходният краен срок и при наличие на остатъчен финансов ресурс. Втори начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 08.04.2024г. Втори краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 12.05.2024г. Трети начален срок за прием на проектни предложения от 09.00 часа на 22.07.2024г. Трети краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 25.08.2024г.