Първа покана включва прием на проектни предложения по:
  • процедура BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.
  • процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за растеж на МСП“ с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.