Първа покана включва прием на проектни предложения по:
  • Процедура BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.
  • Процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за растеж на МСП“ с два крайни срока за кандатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.


Втора покана включва прием на проектни предложения по:
  • Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 23.08.2018г.;       втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.
  • Процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ с  два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 23.08.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.