Програмен период 2014 - 2020

През новия програмен период 2014 – 2020 г. освен средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), местните групи за действие имат възможността да включат в Стратегиите си и осигурят възможност за изпълнение на проекти чрез осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)
Одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Девня - Аксаково включва финансиране от три от посочените фондове чрез:
1. Програма за развитие на селските райони за периода 2014  2020г. (ЕЗФРСР)
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПРЧР);
3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПИК);