Шеста покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“​:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение на проект;
4. Въпроси и отговори
Решения УС
Решения КППП