Шестнадесета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения:   BG06RDNP001-19.309  МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение;
4. Констативни протоколи
5. Вестник "Аксаково днес"
6. Вестник "Общински вести"