Тринадесета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения: BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение.
4. Въпроси и отговори