Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Новият програмен период предоставя нови възможности и предизвикателства към Местните инициативни групи.

„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите чрез който Европейските структурни фондове финансират интегрираното териториално развитие на страната за периода 2014 – 2020 г.
ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот и ускоряване развитието на местните общности в селските и рибарските райони.

ВОМР е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които днес сме изправени. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават, Местни инициативни групи за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.
През периода 2014 – 2020 г. освен средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, местните групи за действие ще имат възможността да включат в Стратегиите си допустими дейности и да изпълняват проекти чрез осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:

1. Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПОС 2014 – 2020 г.);
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПРЧР);
3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПИК);
4. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПНОИР);
5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. (ПМДР).

На 29.12.2015г. Министерството на земеделието и храните публикува първата покана за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР. Приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ започва на 15.02.2016г. и приключва с края на работния ден на 31.05.2016г.

Помощта по тази покана ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд чрез:

1. Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г.
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.
3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.

Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от:

1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. е в размер до левовата равностойност на:

а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);
б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо население от посоченото в буква „а“.
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;
3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на:

а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители;
б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители включително;
в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над посоченото в буква „б“ население.

4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.
В краткия срок за подаване на заявление за кандидатстване с изготвена Стратегия за местно развитие ни предстои да извършим редица дейности за информиране на местната общност, обучения за екипа подготвящ стратегията и за местните лидери. Най-важен безспорно е процесът по изготвяне на Стратегията. Той изисква, налага активното участие на всички живеещи и работещи на територията. Необходима е Вашата гражданска активност при формиране на целите, приоритетите и мерките, които ще залегнат в новата Стратегия. Разчитаме на Вашето активно участие в обсъждането на изготвения проект за Стратегия за да получим в резултат един работещ документ, адекватен на Вашите нужди и очаквания.