Анализи

Анализ на възможностите за развитие на биологично земеделие на територията на МИГ "Девня - Аксаково"
Анализ на възможностите за разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на територията на МИГ "Девня - Аксаково"
Възможности на стопанския сектор за развитие към неземеделски икономически дейности
Анализ на възможностите за развитие на чувствителните сектори в земеделието на териториярта на МИГ "Девня - Аксаково"
Квалификация и умения, адекватни за пазара на труда на територията на МИГ "Девня - Аксаково"
Социалното изключване на територията на МИГ "Девня - Аксаково" и възможни интервенции
Междинна оценка на въздействието на целевата територия от изпълнението на СВОМР
Interim impact assessment on the target area from the implementation of the SCLLD 2019
Добри практики от прилагането на ЛИДЕР в ЕС  и тяхната приложимостна територията на МИГ "Девня-Аксаково"
Good practices from the implementation of Leader in the EU and their applicability on the territory of the Devnya-Aksakovo LAG 
Проучване и анализ за производството на местни за територията храни и напитки. Възможности за териториално брандиране .
Study and analisis of the production of local food beverages. Opportunities territorial branding.
Междинна оценка на въздействието върху целевата територия от изпълнението на СВОМР - 2021 г.
Interim impact assessment on the target area from the implementation of the SCLLD 2020-2021