Документи по процедура на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение на проект;
3.1. Документи към условия за изпълнение на проект.
4. Заповед №26/03.12.2018г. за назначаване на КППП
5. Вестник Аксаково днес

6. Вестник общински вести
7. Констативни протоколи
8. Заповед №1/02.01.2019г. за назначаване на КППП
Решения УС
Решения КППП

Документи по процедура на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условия за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение на проект;
3.1 Документи към Условия за изпълнение на проект.
4. Заповед №27/03.12.2018г. за назначаване на КППП
5. Вестник Аксаково днес
6. Вестник общински вести
7. Констативни протоколи
8. Заповед №2/02.01.2019г. за назначаване на КППП
9. Списък отхвърлен проект
10. Списък на КВО актуален към 30.10.2018г.
Решения УС
Решения КППП