Десета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения: BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1 Документи към Условия за изпълнение.
Решения УС