МИГ Девня – Аксаково

Настоящият раздел съдържа информация за дейността на органите на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" и вътрешната нормативна уредба