Новини

Покана за участие в информационни срещи на тема: "Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира информационни срещи в град Девня на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Информационните срещи ще се проведат както следва:
  • 28.10.2021 г. от 9,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девня, бул. Съединение №78;
  • 28.10.2021г. от 11,00 часа в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “доц. д-р Дичко Коларов“, кв. Девня, гр. Девня;
  • 28.10.2021г. от 13,00 часа в НЧ „Съзнание – 1927, гр. Девня, кв. Повеляново, ул. „Рила“ №3.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационните срещи. Мероприятията ще бъдат проведени при спазване на мерките, съгласно Заповед №РД-01-856/19.10.2021г.