Новини

Проведени са информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе четири информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““. Мероприятията бяха организирани, както следва: на 1 декември 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девня и на 2 декември 2021 г.  в часа в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково. Мероприятията са реализирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г.
Срещите са проведени във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, който стартира на 13.12.2021г. Тъй като МИГ „Девня – Аксаково“ за първи път открива процедура за прием на проектни предложения по мярката, информационните срещи бяха организирани в град Девня и град Аксаково. Представени бяха всички параметри на мярката, разписани в Условията за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включващи условия за допустимост на кандидатите, допустими дейности по мярката и допустими разходи за реализацията на проектните предложения.
Мероприятията бяха проведени при спазване на мерките, съгласно Заповед №РД-01-973/26.11.2021г.
Приемът по мярката ще стартира през м. декември 2021 г. Желаещите да получат информация по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Стратегията за ВОМР или друга информация, свързана с дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, могат да направят това на електронната страница на сдружението https://migda.org/ или да отправят съответното запитане чрез телефонните номера и електронната поща, посочени в меню „Контакти“ на нашата електронна страница.