Новини

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 26.01.2022 година 12.00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния 
 ДНЕВЕН РЕД:
  1. Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Девня – Аксаково“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2021 година.
  2. Разглеждане и Приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2021 година.
  3. Разглеждане и одобряване на годишен счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2021 година.
  4. Разглеждане и приемане бюджет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2022 година.
Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев“ №58 Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Регистрацията на участниците започва на 26.01.2022 година 11.00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ