Новини

Удължаване срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Съгласно Решение от Протокол 18/20.11.2022г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ удължава втори краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с четиридесет и два календарни дни. Краен срок за кандидатстване с проектни предложения - 17,00 часа на 02.01.2023г.