Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.403 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 
 ДНЕС 15.08.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.403 МИГ"ДЕВНЯ - АКСАКОВО" - МЯРКА 4.2 "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.403 МИГ „Девня – Аксаково“ -  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:Допустими кандидати по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. са:
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица), на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъществява дейностите по проект на същата територия
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 •  плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 •  гроздова мъст, вино и оцет.
Дейностите по проекта, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
 
4ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:
4.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
4.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
4.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
4.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
4.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
4.7. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;.
4.8.     за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
4.9. Разходи, свързани с проекта:
а) Разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти. Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект;
б) Разходи свързани с консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи- ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които не могат да надхвърлят 5 на сто от размера на допустимите разходи.
4.10. Разходите посочени в т. 4.9а и т.4.9б не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 9 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата процедурата e с два крайни срока за кандидатстване:
Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 15.08.2022г.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 18.09.2022г.
Втори начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 14.11.2022г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 18.12.2022г.
Вторият прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)
Национално съфинансиране
(сума/процент)
 (100%) 202 611,66 лева (90%) 182 350,49 лева (10%) 20 261,17 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.403 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 202 611,66 лева.
 
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект по настоящата процедура е левовата равностойност на 15 000 евро[1] (29 337,00 лева) .
Максималната стойност на общите допустими разходи по настоящата процедура е левовата равностойност на 200 000 евро[2] (391 160,00 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ предоставена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за един проект е 7 500 евро[3]  (14 668,50 лева) - 50% от минималния размер на общите допустими разходи.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ предоставена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за един проект е 100 000 евро[4] (195 580,00 лева) - 50% от максималния размер на общите допустими разходи.
 
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
          Критерии Брой
точки
 
 1. Проекти с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост.
5  
II. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса. 5  
III. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти. 5  
IV. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост. 10  
 1. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост на територията на селските райони:
35  
 1. до 3 работни места включително;
10  
 1. от над 3 до 5 работни места включително;
20  
 1. над 5 работни места;
35  
 1. Проекти с включени инвестиции, насочени към чувствителните сектори:
30  
 1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“;
30  
 1. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“;
30  
 1. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“.
30  
Максимален брой точки 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес:            гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://www.migda.org и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от Европейските и структурни  и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.
10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 

[1] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[2] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[3] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[4] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.