Новини

Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Съгласно Решение от Протокол 2/11.02.2022г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ удължава срока срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с тридесет и пет календарни дни.  Краен срок за кандидатстване с проектни предложения - 17,00 часа на 20.03.2022г.