Новини

Публично обсъждане на мярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.


На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 
Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 04.04.2023г. на следния електронен адрес:  https://eumis2020.government.bg/

Проект на документи:
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
3. Документи към Условия за кандидатстване;
4. Условия за изпълнение на одобрените проектни предложения;
5. Документи към Условия за изпълнение на одобрените проектни предложения.