Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

 ДНЕС 15.05.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.746  МИГ „ДЕВНЯ - АКСАКОВО - МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"
 
 
ОБЯВА

за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020”

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.746
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез ПРСР 2014 –2020г., цели постигането на ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат най -голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите. Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите и допринася за постигане на специфичните цели за всяка програма. Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014 - 2020, засягат необходимостта от създаване на заетост (включително алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството  на  живот  и  доходите на местното население.
Инвестициите в земеделски стопанства за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда са свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата, както и с тяхната ефективност като предприятие.
Основна цел на мярката е модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер. Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня –Аксаково“, повишаване качеството на живот и развитие на местната икономика, чрез активизиране на местния потенциал, осигуряване на трайна заетост и трайни доходи.
Изпълнението на дейности по мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства има за цел да генерира развитие в земеделският сектор, като повиши конкурентоспособността на земеделските предприятия и по този начин да осигури изпълнението на заложената в Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, Специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер.
Финансовата помощ, предоставяна по тази мярка е безвъзмездна и се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност и прозрачност. По мярката ще се подпомагат проекти, които водят до развитие и модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване развитието на продукти от местен характер и повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Очаквани резултати:

Реализираните проекти по мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства би следвало да постигнат един или повече от следните резултати:
  • Модернизиране и подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства с цел насърчаване развитието на продукти от местен характер;
  • Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез повишаване на мерките за енергийна ефективност и подобряване на условията на труд и на производство;
  • Сътрудничеството между производителите и преработвателите на земеделски продукти.

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

2.ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Допустими кандидати по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. са:
1. Земеделски стопани;
2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. 
За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.2.1 и т.2.2.; 
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица), на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъществява дейностите по проект на същата територия. 

3.ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 
Дейностите по проекта, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3.Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
6. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ-а;
7. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
8. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
9. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проект;
11. Разходи свързани с проекта:
11.1. в т.ч. Разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти. Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект;
11.2. Разходи свързани с консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които не могат да надхвърлят 5 на сто от размера на допустимите разходи.
12. Разходите посочени в т. 11.1 и т. 11.2 не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 4.11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Настоящата процедурата e с два крайни срока за кандидатстване
Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 15.05.2023г.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 20.06.2023г.
Втори начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 14.08.2023г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 17.09.2023г.
Вторият прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не подлежи на оценка.

6.БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР (сума/процент) Национално съфинансиране
(сума/процент)
(100%) 204 512,81 лева (90%) 184 061,53 лева
 
(10%) 20 451,28 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 204 512,81 лева. Бюджетът по настоящата процедура за подбор на проектни предложения е в съответствие с одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, намален с договорирания финансов ресурс от проведени три приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.093 МИГ Девня-Аксаково - Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и процедура BG06RDNP001-19.309 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
По процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще се осъществят два приема на проектни предложения, като финансовия ресурс ще бъде разпределен, както следва:
6.1. Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: 204 512,81 лева;
6.2. Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: остатъчния финансов ресурс одобрен по настоящата процедура, намален с договореният финансов ресурс по първи прием, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).

7.МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро[1] (29 337,00 лева) .
Максимална размер на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро[2] (391 160,00 лева).
Предвид интензитета по мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства посочен в Раздел 10 от настоящите условия за кандидатстване, минималните и максималните прагове на предоставяната безвъзмездната финансова помощ са както следва:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 50%, която ще бъде предоставяна за проект е 7500 евро (14 668,50 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 60% за проекти представени от млади земеделски стопани; интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите е 9 000 евро (17 602,20 лева);
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 60% за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани е 9 000 евро (17 602,20 лева);
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет на помощта 50% - на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 100 000 евро (195 580 лева).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет на помощта 60% за проекти представени от млади земеделски стопани; интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите– на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 104 567,34 евро (204 512,81 лева) – размера на разполагаемия финансов ресурс по процедурата;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет на помощта 60% за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани – на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 104 567,34 евро (204 512,81лева) – размера на разполагаемия финансов ресурс по процедурата.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
8. 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 

Критерии Брой точки
I. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти;  
5
II. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства:  
20
1. до 3 работни места включително; 5
2. от над 3 до 5 работни места включително; 10
3. над 5 работни места; 20
III. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата, когато инвестицията води до повишаване на енергийната ефективност в стопанството с над 5%;  
 
10
IV. Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата; 5
V. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020г.;  
10
VI. Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/ организации на производители на земеделски продукти;  
10
VII. Проекти на земеделски стопани до 40 години; 15
VIII. Проекти с включени инвестиции за напояване, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване;  
5
IX.     Проекти        с      включени        инвестиции        в      насочени       към чувствителните сектори:  
10
1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“; 10
2. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“; 10
3. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“; 10
Максимален брой точки 90
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20т. 

9.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://www.migda.org и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.

10.НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 
[1] 2 Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя по курс 1,9558 лева.
[2] 2 Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя по курс 1,9558 лева.