Новини

Промяна на финансовия ресурс за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Съгласно Решение от Протокол 2/05.01.2023г., Управителният съвет на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" увеличава финансовия ресурс за втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от СВОМР на „МИГ Девня – Аксаково“ на 477 214,04 лева.