Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.755 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 ДНЕС 12.06.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.755  МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ – МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
 
ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
 
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.755 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Финансирането на проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез ПРСР 2014 –2020г., цели  постигането  на  ефект  от  концентриране  на  подкрепата  върху интервенциите,  които  имат  най -голяма  добавена  стойност  по  отношение  на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите.
Основна цел заложена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие е повишаване качеството на живот и развитие на местната икономика, чрез активизиране на местния потенциал, осигуряване на трайна заетост и трайни доходи.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите и  допринася  за  постигане  на  специфичните  цели  за  всяка  програма.  Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014 - 2020, засягат необходимостта  от  създаване  на  заетост  (вкл. алтернативна)  и  използване  на  местния потенциал  за  растеж,  като  се  цели  подобряване  качеството  на  живот  и  доходите  на местното население. 
В изпълнение на целите и приоритетите заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ ще бъдат подкрепени инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване и/или обзавеждане на дребна по мащаби туристическа инфраструктура.
Изпълнението на дейности по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура има за цел Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги и подобряване на туристическата инфраструктурата в съответствие с  Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност, Специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги.
Финансовата помощ, предоставяна по тази мярка е безвъзмездна и се предоставя в съответствие  с  принципите  на  добро  финансово  управление,  публичност,  пропорционалност  и прозрачност.
По мярката ще се подпомагат проекти, които водят до развитие на динамична жизнена среда и подобряване на техническата и социална инфраструктура на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.
Очаквани резултати:
Реализираните проекти по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ще  доведат до подобряване на туристическата инфраструктурата на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и разнообразяване на възможностите за заетост,  чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
 2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. са:
•   Община Девня и Община Аксаково;
•   Юридически лица с нестопанска цел.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР".
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
3.1.  Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
3.2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3.3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
3.4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
3.5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:
1.1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
1.2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
1.3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
1.4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
 5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата процедурата e с два крайни срока за кандидатстване
Първи начален срок за подаване на проектните предложения: от 09.00 часа на 12.06.2023г.
Първи краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 16.07.2023г.
Втори начален срок за подаване на проектните предложения: от 09.00 часа на 11.09.2023г.
Втори краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 15.10.2023г.
В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не подлежи на оценка.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)
Национално съфинансиране
(сума/процент)
 (100%) 141 642,36 лева (90%) 127 478,13 лева (10%) 14 164,23 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.755 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура е 141 642,36 лева.
По мярка 7.5 е осъществен един прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Постъпило е едно проектно предложение, което е одобрено и е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение не е реализирано, поради факта че кандидатът е подал искане за прекратяване на изпълнението на административния договор.
В рамките на обявената процедура  BG06RDNP001-19.755 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ ще бъдат реализирани два приема, както следва:
1. Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: 141 642,36 лева;
2. Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием (одобреният финансов ресурс по мярката съгласно СВОМР, намален с договореният финансов ресурс по първи прием, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Финансови параметри за проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро[1] (5 867,40 лева) .
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро  (5 867,40 лева)
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро[2] (391 160,00 лева).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 72 421,70 евро[3] (141 642,36 лева). Съгласно финансовия план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие одобрения финансов ресурс по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е в размер на 141 642,36 лева.
Интензитетът на финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в случай, че не е налице генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на Анализ разходи-ползи (финансов анализ). В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на Анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ).
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
          Критерии Брой
точки
 
I. Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дейности по проекта 60  
1. до 500 жители 30  
2. от 501 до 2000 жители 40  
3. от 2001 до 5000 жители 50  
4. над 5 000 жители 60  
II. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности 20  
III. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие 20  
Максимален брой точки 100  
 
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – www.migda.org и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от Европейските и структурни  и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.
10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 

[1] §2а (Нов-ДВ, бр.69 от 2017., в сила от 25.08.2017г.) Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“ от Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
[2] §2а (Нов-ДВ, бр.69 от 2017., в сила от 25.08.2017г.) Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“ от Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
[3] §2а (Нов-ДВ, бр.69 от 2017., в сила от 25.08.2017г.) Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“ от Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.