Новини

Покана за годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 24.01.2024 година 13.00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния
 ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2023 година.
2. Разглеждане и приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2023 година.
3. Разглеждане и одобряване на годишен счетоводен отчет на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково" за 2023 година.
4. Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2024 година .
5. Избор на Управителен съвет, избор на Председател и Заместник председатели на УС на СНЦ МИГ Девня – Аксаково“.

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев“ №58 Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Регистрацията на участниците започва на 24.01.2024 година 12.00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).