Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

  • Публикувано

 ДНЕС 15.05.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка&nb...

Подробно

Публично обсъждане 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка&nb...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка&nb...

Подробно

Покана за провеждане на редовно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

П О К А Н А На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 26.01.2023 година 13.00 часа в с...

Подробно

Промяна на финансовия ресурс за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

Съгласно Решение от Протокол 2/05.01.2023г., Управителният съвет на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" увеличава финансовия ресурс за втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „...

Подробно

Партньорска среща по проект "Открий го! Местното вино"

  • Публикувано

Във връзка със стартиране на изпълнението на проект: „Открий го! Местното вино“ и в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-8/14.03.2022 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за...

Подробно

Удължаване срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  • Публикувано

Съгласно Решение от Протокол 18/20.11.2022г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ удължава втори краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

 ДНЕС 03.10.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.403 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

  • Публикувано

   ДНЕС 15.08.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА П...

Подробно