Новини

Промяна на финансовия ресурс за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

Съгласно Решение от Протокол 2/05.01.2023г., Управителният съвет на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" увеличава финансовия ресурс за втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „...

Подробно

Партньорска среща по проект "Открий го! Местното вино"

  • Публикувано

Във връзка със стартиране на изпълнението на проект: „Открий го! Местното вино“ и в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-8/14.03.2022 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за...

Подробно

Удължаване срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  • Публикувано

Съгласно Решение от Протокол 18/20.11.2022г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ удължава втори краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

 ДНЕС 03.10.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.403 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

  • Публикувано

   ДНЕС 15.08.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА П...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.309 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

  • Публикувано

   ДНЕС 15.08.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА П...

Подробно

Удължаване срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  • Публикувано

Съгласно Решение от Протокол 10/12.08.2022г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ удължава срока срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 7.2 &bdquo...

Подробно

Покана за участие в информационни срещи тема: "Представяне на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““...

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  • Публикувано

   ДНЕС 07.07.2022 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА П...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Представители на МИГ „Девня – Аксаково“ участваха в работна среща на територията на GAL Napoca Porolissum, Румъния, във връзка с осъществяване на проект за сътрудничество LEADER ENJOY WINE....

  • Публикувано

На 28.06.2022г.  на територията на GAL Napoca Porolissum, Румъния бе осъществена работна среща на местни инициативни групи от територията на Румъния и България във връзка с осъществяване на проект за сътрудничество LEADER ENJOY WINE. С осъщ...

Подробно