Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"

  • Публикувано

ДНЕС 11.11.2020 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са информационни срещи за представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от СВОМР на МИГ Девня - Аксаково"

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 Януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местн...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“

  • Публикувано

МИГ „МИГ Девня-Аксаково с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.123“ МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост&ldquo...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са информационни срещи за представяне на мярка 1.1.2 "Подкрепа предприемачеството" от СВОМР на МИГ Девня - Аксаково"

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местн...

Подробно

Покана за участие в информационна среща за представяне на мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 Януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местн...

Подробно

Покана за участие в информационна среща за представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местн...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" - трети прием...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" взе участие в Международн конференция по прилагане на подхода ВОМР.

  • Публикувано

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие в международна конференция по прилагане на подхода ВОМР, проведена от 5 до 8 октомври 2020 година на територията на България и Румъния. Първи и втори панел на конференцията бяха проведени на те...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1....

Подробно

Публично обсъждане, относно интерес от страна на кандидати за участие в процедура за подбор на проектни предложения по мярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

Във връзка с получен отказ от страна на община Девня и община Аксаково за участие в процедура за подбор на проектни предложения по мярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИ...

Подробно